De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Ondernemerskamer Vught (KvK: 40220220), gevestigd aan de Wielewaal 14 (5262 WN) te Vught, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 ALGEMEEN

Ondernemerskamer Vught (hierna: OKV) is een vereniging voor ondernemers die wonen en/of werken in de regio Vught. De vereniging organiseert regelmatig bijeenkomsten voor haar leden en voor genodigden.

 CONTACTGEGEVENS

Ondernemerskamer Vught

contactpersoon:

R.M. (Jeroen) Hilbrink (bestuurslid)

postadres:

Wielewaal 14

5262 WN Vught

privacy@ondernemerskamervught.nl

www.ondernemerskamervught.nl

OKV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u (of uw organisatie) lid bent van onze vereniging, deelnemer bent aan een van onze evenementen en/of omdat u die persoonsgegevens in een andere hoedanigheid zelf aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze website). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

– voor- en achternaam

– adresgegevens

– telefoonnummer

– e-mailadres

– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een (bedrijfs)profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

OKV heeft niet de bedoeling om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken.

MET WELK DOEL EN OP WELKE GRONDSLAG WIJ UW GEGEVENS VERWERKEN

OKV verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–         het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst met de leden;

–         het verzenden van nieuwsbrieven en het geven van informatie over komende en voorbije evenementen;

–         om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor bijvoorbeeld de organisatie van een bijeenkomst of omdat u een contactverzoek heeft ingediend;

–         om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze website.

–         OKV verwerkt daarnaast persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het voeren van de financiële administratie en de ledenadministratie.

OKV verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van (een van) de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  1. U heeft daarvoor toestemming gegeven;
  2. De persoonsgegevens zijn nodig voor het uitvoeren van de (lidmaatschaps)overeenkomst met u.
  3. De verwerking is nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.
  4. De verwerking is noodzakelijk ter behartiging van een gerechtvaardigd belang.

 FOTOGRAFEREN TIJDENS BIJEENKOMSTEN EN ANDERE EVENEMENTEN

Tijdens bijeenkomsten en andere evenementen worden sfeer- en impressiefoto’s gemaakt. Een selectie van die foto’s wordt benut om verslag te doen van de bijeenkomst op de OKV-website, via social media en in regionale media.

Voor of bij aanvang van iedere bijeenkomst of evenement wordt aan de deelnemers medegedeeld dat, indien zij niet herkenbaar op foto’s willen verschijnen, zij dat bij de fotograaf van dienst kunnen melden. De fotograaf zal daar dan rekening mee houden bij het maken van close-ups en groepsfoto’s.

 GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

OKV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

OKV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  1. persoonsgegevens van (vertegenwoordigers van) leden worden bewaard gedurende de looptijd van het lidmaatschap en tot 2 jaren daarna.
  2. Inschrijvingen van niet-leden voor bijeenkomsten en informatieverzoeken van niet-leden worden binnen 3 maanden verwijderd. Indien de betreffende personen binnen die drie maanden lid worden zullen de gegevens worden bewaard overeenkomstig hetgeen is vermeld onder 1.
  3. Voor zover persoonsgegevens deel uitmaken van de financiële administratie (zoals aan u verzonden facturen) is de bewaartermijn gelijk aan de fiscale bewaartermijn van 7 jaar.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

OKV verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze (lidmaatschaps)overeenkomst met de leden, voor het organiseren van evenementen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OKV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF ANDERE VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WE GEBRUIKEN

OKV gebruikt technische en functionele cookies op haar website. Daarnaast gebruikt zij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 GEGEVENSVERWERKING BUITEN DE EU

De door ons verzamelde persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De door ons benutte cloud-opslagdienst is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel en de Europese Commissie. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

 GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OKV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@ondernemerskamervught.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

OKV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

OKV neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacy@ondernemerskamervught.nl. Ook als u vragen heeft over de wijze waarop OKV met uw persoonsgegevens omgaat kunt u ons bereiken op voornoemd mailadres.

WIJZIGING IN HET PRIVACYBELEID

OKV behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op onze website. Check regelmatig deze pagina om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.